Beschikking Ondernemingskamer inzake enquêteprocedure Eneco Groep NV

J.G.A. Struycken In deze bijdrage bespreekt de auteur de uitspraak van 18 juli 2018 van de Ondernemingskamer (ECLI:NL:GHAMS:2018:2488) inzake de enquêteprocedure betreffende Eneco. Het privatiseringsproces en de hoogte van de salariëring van de leden van de directie zijn de twee thema’s die zorgen voor spanningen tussen de aandeelhouders enerzijds en Eneco anderzijds. Toen de gemeente Rotterdam op 14 februari 2017 …

Let op bij het aangaan van een borgtochtovereenkomst; ontbinden is (bijna) onmogelijk

Borgtocht Een borgtocht is een overeenkomst waarbij de borg zich verbindt tot nakoming van een verbintenis van de schuldenaar jegens  de schuldeiser. Je ziet een borgtocht bijvoorbeeld vaak bij een financiering door de bank; de bank wil extra zekerheid. Indien de schuldenaar niet betaalt, kan de schuldeiser (de bank) de betaling afdwingen bij de borg. Er is derhalve sprake van …

Artsen winnen procedure tegen curatoren Ruwaard van Putten Ziekenhuis.

De rechtbank Rotterdam heeft op 14 november 2018 vonnis gewezen in een zaak tussen de curatoren van het failliet verklaarde Ruwaard van Putten Ziekenhuis en een groot aantal zelfstandige artsen. Het ging in deze procedure om de verdeling van gelden die het ziekenhuis en de artsen per faillissementsdatum aan nog niet gedeclareerd onderhanden werk te vorderen hadden van de verschillende …

Ziekenhuis failliet, de Pre-Pack is zo gek nog niet!

Afgelopen week zijn het Slotervaart Ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard. De gevolgen zijn desastreus. Binnen 2 dagen staan duizenden werknemers op straat, weten patiënten niet waar zij aan toe zijn, staat de continuïteit van zorg op het spel, eindigen verzekeringen (de Staat heeft zich daar gelukkig garant gesteld) en volgt wellicht zelfs sluiting van het Slotervaart Ziekenhuis. De poliklinische …

Het faillissement van een ziekenhuis, wat zijn de complicaties?

Hoewel het in onze verzorgingsstaat lange tijd voor onmogelijk werd gehouden dat een ziekenhuis failliet zou gaan, is dat in korte tijd toch nu toch al verschillende malen voorgevallen en staat dit nu weer te gebeuren bij een aantal ziekenhuizen. In 2013 werd het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse failliet verklaard. In 2014 werd het faillissement van het Ziekenhuis …

Mijn afnemer is failliet. Wat is mijn eigendomsvoorbehoud waard?

U bent leverancier en uw afnemer waar u regelmatig zaken mee doet, is failliet verklaard. Uw afnemer heeft echter een aantal van uw facturen onbetaald gelaten. In uw algemene voorwaarden staat een bepaling met een eigendomsvoorbehoud. Wat kunt u met dit eigendomsvoorbehoud nu uw afnemer failliet is? Een eigendomsvoorbehoud houdt kort gezegd in dat de door u geleverde goederen uw …

ING maakt fouten, maar niet meer dan de douane

De publieke verontwaardiging over de ING-schikking is groot. De bank trof de schikking omdat het de regels voor het tegengaan van witwassen niet had nageleefd. Het verwijt is dat ING bij zo’n groot misdrijf verantwoording had moeten afleggen bij de rechter. Dat zij een groot misdrijf heeft gepleegd, wordt afgeleid uit de hoogte van de schikking: €775 mln. De oud-president …

De pre-pack is back?!

Zoals eerder bericht, heeft het Hof van Justitie in de zogeheten Smallsteps uitspraak van 23 juni 2017 een belangrijke uitspraak gedaan. Volgens het Hof van Justitie ziet een zogeheten pre-pack niet op de liquidatie van het vermogen van de onderneming en omdat de pre-pack geen wettelijke basis heeft, zou een pre-pack niet leiden tot de uitzondering op de regel dat …

Is er ook een recht op privacy bij een doorstart?

Het kan niemand ontgaan zijn: sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt en dat mensen meer en sterkere privacy rechten hebben. Maar heeft de AVG ook gevolgen voor de faillissementspraktijk en meer in het bijzonder op de doorstart van een failliete onderneming? In deze bijdrage …

Oude of nieuwe cao van toepassing bij doorstart?

Op 9 februari 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over dit onderwerp. In de procedure die vooraf ging aan dit arrest had een aantal werknemers hun nieuwe werkgever CSU gedagvaard. Deze werknemers waren van mening dat zij als gevolg van een doorstart na het faillissement van hun oude werkgever Albatros in dienst waren gekomen bij de doorstartende partij …

Winstuitkering 2016 door de NAM paulianeus?

De storm naar aanleiding van het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden was nog niet gaan liggen of de NAM en ook Shell lagen onder vuur. Een journalist van Trouw had ‘ontdekt’ dat Shell in 2017 haar ‘403-verklaring’ had ingetrokken waardoor zij, kort gezegd, niet meer aansprakelijk is voor schulden uit rechtshandelingen van de NAM. Dit leidde tot commotie in Groningen …

De doorstart(er) start weer door!

De doorstart van een onderneming vanuit faillissement is profijtelijk voor de boedel/curator (en dus de schuldeisers) en de koper. Het is dan ook een veelgebruikt instrument. Bij een doorstart vanuit een faillissement worden de activa van de onderneming gekocht van de curator. De schulden blijven achter en de koper neemt daarnaast een (groot) gedeelte van het personeel over. In de …

Certa Legal is trots op het behaalde resultaat in de waardeverminderingszaak

Team Certa: Maarten Bartels, Michiel Faro, Lisanne Hennink en Rogier Visser Corporaties winnen hoger beroep waardevermindering huizen in aardbevingsgebied Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft vanmorgen bepaald dat NAM aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door aardbevingen en dat NAM de waardevermindering van de onroerende zaken in het aardbevingsgebied moet vergoeden. Daarbij is het niet relevant of de woningen fysieke schade …

Papieren vermogensverschuivingen en de reikwijdte van artikel 2:248 BW

Hoe een ‘papieren’ vermogensverschuiving verstrekkende gevolgen kan hebben voor een (indirect) bestuurder/aandeelhouder blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 10 maart 2017 (HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:215). Uit deze uitspraak blijkt bovendien eens te meer hoe belangrijk het is om tijdig een jaarrekening te deponeren. Lees hier de bijdrage van Peter Wijbrands in Bedrijfsjuridische Berichten 2017/87, waarin dieper …