Voorkom misverstanden over social media gedrag

Waar ligt de grens? Sociale media zijn media die gebruikmaken van online-technologiën om sociale interactie te bevorderen. Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Twitter, blogs, Youtube, slideshare, LinkedIn, Hyves, Flickr, etc. De komst van Facebook, Twitter en LinkedIn roept bij werkgevers vragen op: kun je werknemers verbieden of juist dwingen om Twitter te gebruiken? Tast je de privacy van werknemers …

Last call for WWZ

Last call for WWZ As you are aware, the law on employment law changed as of 1 January 2015. Employers are therefore already bound to the new regulations with regard to the probationary period, the non-competition clause and the notification obligation. However, as of 1 July 2015, more changes will come into force. What do you need to know? Please …

Is uw tandartspraktijk al WWZ-proof?

In 2015 verandert het arbeidsrecht rigoureus door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Deze veranderingen hebben directe gevolgen voor werkgevers. In dit artikel worden vier onderwerpen belicht die rechtstreeks van invloed zijn op de positie van zowel werkgevers als werknemers: de aanzegverplichting, het proeftijdbeding, het concurrentiebeding en de ketenregeling. De aanzegverplichting is per 1 januari 2015 ingevoerd. …

Zo makkelijk kunt u een boete voorkomen – Aanzegverplichting

Het jaar 2015 is een belangrijk jaar op arbeidsrechtelijk gebied. Dit is het jaar waarin een groot deel van het arbeidsrecht op de schop gaat. De eerste wijzigingen als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn per 1 januari 2015 ingevoerd. Eén van deze wijzigingen is de invoering van de aanzegverplichting. Omdat de aanzegverplichting voor werkgevers …

Wijzigingen in de werkkostenregeling

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel Belastingplan 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel worden wijzigingen in de werkkostenregeling voorgesteld. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen treden de hieronder genoemde wijzigingen per 1 januari 2015 in werking. De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 in werking getreden, vooralsnog facultatief. Werkgevers hebben de keuze om hetzij de werkkostenregeling, hetzij de oude …

Ontwikkelingen omtrent de Verklaring arbeidsrelatie

Wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen ingediend bij de Tweede Kamer Op 22 september jl. is het Wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetvoorstel geeft uitvoering aan het reeds in 2012 aangekondigde voornemen tot wijziging van de systematiek van de Verklaring arbeidsrelatie (hierna: VAR). Huidige regeling De huidige regeling biedt een opdrachtnemer door middel van het aanvragen …

Ontslagvergoedingen verleden tijd? De transitievergoeding

Het einde van de kantonrechtersformule bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst.
 Introductie van de wettelijke transitievergoeding per 1 juli 2015 AMSTERDAM – Vanaf 1 januari 2015 zal het ontslagrecht wijzigen. Belangrijk onderdeel hiervan is dat het huidige ontslagsysteem twee smaken ontslagvergoedingen kent en dat dit gaat veranderen. De eerste is de vergoeding die op basis van de kantonrechtersformule wordt berekend, …

Nederland wil vliegende start beginnend bedrijf

Voedingsbodem start-up AMSTERDAM – Van Nederland een aantrekkelijke plaats maken voor start-ups, beginnende bedrijfjes met de potentie hun product of dienst op grote schaal aan de man te brengen. Daar houden ondernemers, ‘vliegendestartprogramma’s’ en investeerders zich steeds meer mee bezig. Zij spreken van een ‘start-up-ecosysteem’, dat in Nederland vergeleken met andere Europese steden en vooral het Amerikaanse Silicon Valley, nog …

Wetsvoorstel Werk & Zekerheid: Proeftijd

Inleiding Zoals wij al eerder hebben besproken, zullen er nieuwe regels gaan gelden voor de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en ontslag. Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is immers in een vergevorderd stadium. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 27 mei 2014 de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen. De plenaire behandeling door de Eerste …

De aanzeggingsplicht: Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Vanaf 1 juli 2014 zullen de eerste wijzigingen in het kader van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid ingaan. Ondanks de kritische vragen die gesteld zijn door de Eerste Kamer heeft minister Asscher bij zijn beantwoording van de vragen aangegeven geen reden te zien om de werking van deze eerste wijzigingen uit te stellen. Het wetsvoorstel zal door reparatiewetgeving wel enigszins …

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid heeft al veel stof doen opwaaien. Nadat de Tweede Kamer op 18 februari 2014 heeft ingestemd met het wetsvoorstel, heeft de Eerste Kamercommissie voor SZW een voorlopig verslag opgesteld met diverse kritische vragen en opmerkingen over de beoogde effecten van het wetsvoorstel aan Minister Asscher. Als deze vragen en opmerkingen behandeld zijn, zal worden bepaald …

Verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Tweede Kamer stemt in met Wet werk en zekerheid

Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel Wet en Zekerheid. Het Kabinet Rutte II streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Dit wetsvoorstel regelt onder meer het recht van flexwerkers en beoogt hen sneller recht te geven op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op basis van de huidige wetgeving, is …

Project X Haren: Verhaal schade reljongere op ouders

Vele daders van het drama in Haren waar een feestje uitmondde in een miljoenen kostende orgie van geweld zijn gepakt of identificeerhaar. De minderjarigheid van de daders is een probleem voor verhaal van de schade. Daarom moeten ouders voortaan risico aansprakelijk zijn voor hun kinderen tot zij 18 jaar zijn. Voor kinderen ouder dan 14 jaar zijn de ouders zelden …

Na flex-bv is er nog een heel lange weg te gaan

Maandag wordt de wet Flexibilisering BV-recht van kracht. Dit verdient een groot compliment. Het dwingende BV-recht wordt hanteerbaarder voor ondernemers zonder dat crediteuren aan rechtsbescherming inboeten. De aangebrachte wijzigingen zijn ingrijpend. Echter, vele mogelijke snelle winsten zijn niet behaald; vooral het handelsregister kan nog vele slagen maken. Gevolg is dat ons vennootschapsrecht nog steeds niet modern Is. Boek 2 van …