Bestuursverbod in werking getreden

Bestuursverbod in werking getreden

Vandaag (1 juli 2016) is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen. Deze wet houdt in dat aan een bestuurder die faillissementsfraude pleegt of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag in aanloop naar een faillissement een civielrechtelijk bestuursverbod opgelegd kan worden voor de duur van ten hoogste 5 jaar. Het doel is om faillissementsfraude en onregelmatigheden rond een faillissement te bestrijden en te voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten voort kunnen zetten. Het verzoek tot het opleggen van een bestuurverbod kan worden gedaan door het OM of op verzoek van de curator in het kader van het faillissement van een rechtspersoon waar de betrokkene bestuurder was. Een bestuurder met een bestuursverbod mag ook geen bestuursfunctie of commissariaat uitoefenen bij een andere organisatie.