Is all-in-loon toegestaan?

Recuperatiefunctie

Vooral in de horeca, of elders waar veelvuldig gewerkt wordt met oproepkrachten, geven sommige werkgevers er de voorkeur aan om aan hun werknemer een zogenaamd ‘all-in’ uurloon te betalen.  De Koninklijke horeca Nederland (“KHN”) geeft in haar model-arbeidsovereenkomst zelfs een standaard clausule die dit voor je regelt. De werknemer ontvangt dan gelijktijdig met zijn reguliere loon het loon over de vakantierechten die hij heeft opgebouwd in de betreffende periode. Tijdens het opnemen van vakantie wordt dan geen loon meer uitbetaald. De hoofdregel is dat dit niet is toegestaan. Je mag tijdens de arbeidsovereenkomst namelijk niet tussentijds vakantiedagen uitbetalen. Een werkgever mag de vakantiedagen niet afkopen. Reden daarvoor is dat hierdoor de “recuperatiefunctie” in gevaar wordt gebracht.

Loonwaarde

Toch zijn er ook uitspraken van rechters die een all-in-loon toestaan. Wel moet je zorgen voor enkele waarborgen. Het mag nog altijd niet zo zijn dat je de vakantiedagen “afkoopt”. De eerste daarvan is dat de werknemer daadwerkelijk vakantiedagen opbouwt. Het all-in loon mag er niet toe leiden dat de werknemer de door hem opgebouwde vakantie niet meer opneemt of niet zonder belemmering kan opnemen. Het moet verder duidelijk zijn hoe het all-in loon is opgebouwd. Maandelijks moet dus duidelijk op de salarisstrook geadministreerd staan welk deel van het salaris de uitbetaling van de vakantiedagen en vakantiegeld betreft. De werknemer mag ook geen financieel nadeel ondervinden van het all-in loon. De loonwaarde die je geeft op het moment van uitbetaling moet net zo hoog zijn als dat de loonwaarde is op het moment dat de vakantiedag wordt opgenomen. Uit de rechtspraak volgt ook nog dat als de werknemers zelf niet klagen over het all-in loon, het sneller wordt toegestaan.

Horeca cao

Op 10 januari 2014 oordeelde de Rechtbank Amsterdam nog expliciet over een all-in-salaris van een horeca oproepkracht.  Dit was nog ten tijde van een geldende Horeca cao. De rechter hechte daar ook veel waarde aan. Daarnaast had de werknemer in kwestie ook daadwerkelijk vakantie genoten en was volgens de rechter dus niet belemmert in zijn vakantierechten. Momenteel geldt er geen Horeca cao dus zal de toets van de rechter vooral op de hiervoor genoemde waarborgen plaatsvinden.  Het klakkeloos volgen van de model-arbeidsovereenkomst van de KHN wordt dan ook afgeraden.

Conclusie

Kortom: het mag dus in beginsel niet. Een all-in loon kan worden gezien als afkoop van vakantiedagen. Ik kan mij voorstellen dat het voorgaande minimaal risico kent bij de “echte” oproepkrachten. De werknemers die dus echt bijspringen en een echte oproepkracht zijn. Oproepkrachten willen vaak zelf ook een all-in-loon.

Risico van het uitbetalen van een all-in loon is volgens diverse rechters, dat de werknemer niet daadwerkelijk vakantie kan of zal opnemen. De werknemer heeft het geld dat voor de vakantiedagen was bestemd al uitgegeven aan andere zaken en kan daarvan niet meer op vakantie. Als een rechter zou oordelen dat de werknemer feitelijk belet wordt om vakantiedagen op te nemen, is dit wel in strijd met Richtlijn 2003/88/EG, en art. 7:640 en 7:641 BW.

Wij raden af om voor de vaste werknemers een all-in-loon af te spreken. Maar, als je gebruikt maakt van echte oproepkrachten, dan zou je kunnen overwegen een all-in-loon af te spreken. Wij raden dan wel aan de genoemde waarborgen goed in acht te nemen en de oproepkracht bij aanvang van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te laten verklaren of hij of zij een all-in-loon wenst.

Vragen over dit onderwerp? Bel of mail gerust met Jolanda de Groot, arbeidsrechtadvocaat bij Certa Legal.