Na flex-bv is er nog een heel lange weg te gaan

Maandag wordt de wet Flexibilisering BV-recht van kracht. Dit verdient een groot compliment. Het dwingende BV-recht wordt hanteerbaarder voor ondernemers zonder dat crediteuren aan rechtsbescherming inboeten. De aangebrachte wijzigingen zijn ingrijpend. Echter, vele mogelijke snelle winsten zijn niet behaald; vooral het handelsregister kan nog vele slagen maken. Gevolg is dat ons vennootschapsrecht nog steeds niet modern Is. Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek schrijft nog voor dat sommige gebeurtenissen In een landelijk verspreid dagblad worden aangekondigd, of in de Officiële Prijscourant of de Staatscourant(art 333e). Denk aan besluiten tot omzetting van een vennootschap, bevelen tot overdracht na een uit koop, inbreng in natura, oproeping van een aandeelhoudersvergadering, intrekking van een 403 verklaring. Daarnaast bepaalt het Burgerlijk Wetboek (lat authentieke stukken hij het handelsregister of bij de vennootschap moeten worden ‘nedergelegd’; bepalingen, die ernstig verouderd zijn. Zo zijn de Prijscourant en de Staatscourant gedrukt vorm afgeschaft. Aandeelhouders en crediteuren worden helemaal met beschermd door een minuscule advertentie achterin ren dikke zaterdagkrant. Het is een betrekkelijk eenvoudige maatregel om websites van handelsregisters zo In te richten dat een rechtspersoon daarop al zijn stukken digitaal kan publiceren. Daarnaast moet hel mogelijk zijn dat een belangstellende (aandeelhouders, crediteur of anderszins) zich als volger van een rechts persoon op de website meldt en van iedere wijziging in de rechts- persoonsgegevens of deponering van een stuk een elektronische melding krijgt. De Funda-website geeft belangstellenden deze faciliteit als bijvoorbeeld de vraagprijs van een woning verandert. Dan moet het handelsregister dat toch ook kunnen? Een gemakkelijke maatregel waarmee de regering administratieve lastendruk kan verminderen.