WW anno 2016: hoe anders wordt het straks?

WW anno 2016: hoe anders wordt het straks?

Hoewel alle aandacht naar de wijzigingen in het ontslagrecht lijkt te gaan, zijn de wijzigingen op het gebied van de WW minstens even ingrijpend. Per 1 juli 2015 is bijvoorbeeld de berekening van de hoogte van de WW-uitkering gewijzigd. Vanaf 1 januari 2016 zal zelfs de gehele maximale duur van de WW drastisch worden teruggebracht. Ook wordt de opbouw van WW-rechten aangepast. Als werkgever is het verstandig op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen voor werknemers.  Het kan namelijk zo zijn dat het tijdens “exit” onderhandeling mogelijk blijkt een suppletieregeling af te spreken in plaats van het betalen van een transitievergoeding. U moet dan wel weten waar u de suppletieregeling op toepast en welke belangen de werknemer heeft bij de onderhandeling. Ook is het een kwestie van goed werkgeverschap om een werknemer te kunnen informeren over de mogelijke gevolgen van het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Hieronder zetten we een en ander even op een rij.

Aanpassing duur WW

De maximale duur van de WW, die nu  38 maanden is, wordt teruggebracht tot 24 maanden. Dit gebeurt vanaf 1 januari 2016. Dit zal wel geleidelijk gebeuren namelijk met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 24 maanden, althans het betreft hier de WW die uit collectieve middelen zal worden gefinancierd. Vakbonden kunnen via cao-afspraken een verlenging van de WW van maximaal 14 maanden (en dus weer tot maximaal 38 maanden) overeenkomen. Deze afspraken zullen in beginsel algemeen verbindend worden verklaard. Mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze maatregel te maken. Vakbonden kunnen via cao-afspraken een verlenging van de WW van maximaal 14 maanden overeenkomen. Deze afspraken zullen in beginsel algemeen verbindend worden verklaard. In de praktijk van de cao onderhandelingen blijkt alleen die verlenging van de WW-periode langer dan 24 maanden zeer weerbarstig te zijn.

Berekening hoogte WW-uitkering

Sinds 1 juli 2015 is de wijze waarop het dagloon, dat de basis is voor de WW-uitkering, wordt berekend veranderd. Voor het berekenen van het dagloon wordt voortaan gekeken naar het sociale verzekeringsloon dat de werknemer verdiende in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid. Dit kan dus betekenen dat de werknemer het SV loon van een vorige werkgever moet meenemen voor die berekening.

Inkomensverrekening

Ook geldt sinds 1 juli 2015 de inkomensverrekening in de WW. Dat betekent dat de werknemer van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf mag houden.  De overheid wil hiermee bereiken dat werknemer sneller ander werk of tijdelijk werk aanvaarden omdat het dan altijd loont om vanuit de WW aan het werk te gaan.  De inkomensverrekening geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering hadden.

Passende arbeid

Een groot verschil voor werknemer zal het begrip “passende arbeid” zijn. Nadat een werknemer een half jaar WW-uitkering heeft ontvangen, zal ALLE arbeid dat beschikbaar is als passende arbeid worden gezien door het UWV.  Dit betekent dat het niveau (ongeacht vooropleiding en/of werkervaring) of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren, tenzij aanvaarding van een bepaalde baan om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem of haar kan worden gevergd. Een werkloze werknemer kan niet worden gedwongen om werk als zzp-er te aanvaarden. De maatregel geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvingen.

Betaling WW-uitkering

Wie vanaf 1 juli 2015 recht heeft op een WW-uitkering, heeft te maken met een nieuwe betalingssystematiek. De WW-uitkering wordt niet meer per 4 weken betaald, maar per kalendermaand. De betaling van de WW-uitkering vindt plaats na afloop van de kalendermaand. Eerst moet de werknemer opgave doen van de inkomsten van die maand, daarna wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld en betaalt UWV de uitkering.

 Aanpassing opbouw WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt ook de opbouw van WW-rechten aangepast.  In het huidige systeem leidt elk jaar arbeidsverleden tot verlenging van de WW-duur met één maand. Dat blijft zo voor de eerste tien jaar van het arbeidsverleden. Daarna zal er slechts een halve maand WW worden opgebouwd per gewerkt jaar. Het tot 2016 opgebouwde arbeidsverleden blijft gerespecteerd.

Certa Legal

Bij Certa Legal zijn ondernemende advocaten actief. Wij zijn graag uw sparringpartner en denken mee hoe we uw business kunnen verbeteren. Op het vlak van personeelsbeleid is veel winst te halen. Daar helpen we u graag mee. Bel gerust voor een kennismaking met mr. Jolanda de Groot 020 521 6699. Wilt u eerst weten wie het arbeidsrechtteam is van Certa Legal? Check dan hier ons team.